pátek 10. února 2017

Výpočet energetické náročnosti (budov)

Výpočet energetické náročnosti (budov)

zdroj: Energetickyexpert.cz

Legislativa
Změnové znění zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyšlo ve sbírce zákonů na podzim roku 2012 pod označením 318/2012 Sb. Od 1. dubna 2013 upravuje hodnocení vyhláška č. 78/2013 Sb. Vyhláška je prováděcí vyhláškou k §7 a §7a zákona 406/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jejíž účinnost nabývá 1. dubnem 2013. Vyhláška č. 78/2013 Sb.


Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN

Principem je řešení prostupu tepla za idealizovaných podmínek. Spotřeba energie na vytápění se hodnotí bez uvažování vlivu pasivních solárních zisků a vnitřních zdrojů tepla. Užívá se při zpracování předběžné projektové dokumentace. Výpočet tepelných ztrát budovy dle celkové tepelné charakteristiky.
Tepelná ztráta budovy:  Q z = V 0. Q cn. Δt (W)   více...Definice pojmů
Potřeba energie (tepla/chladu)
Energie potřebná na daný účel (vytápění, chlazení, příprava teplé vody…) za předpokladu 100 % účinnosti všech technických systémů. Jde o teoretickou hodnotu bez vlivu energetických ztrát v technických systémech.
Vypočtená spotřeba energie
Energie potřebná na daný účel s vlivem účinností všech technických systémů. Vypočte se z potřeby energie a zahrnuje vliv účinnosti zdrojů, distribuce a sdílení energie.
Pomocná energie
Energie potřebná pro provoz pomocných technických systémů (např. čerpadel, regulace či řízení).
Dodaná energie
Předpokládaná celková spotřeba energie na daný účel. Stanoví se jako součet vypočtené spotřeby energie a Pomocné energie. Tato hodnota se může více či méně blížit skutečné spotřebě energie v budově.
Celková dodaná energie
Součet všech dílčích dodaných energií do budovy.
Neobnovitelná primární energie
Předpokládaná neobnovitelná část energie z přírody, která je dodávána do budovy jednotlivými energonositeli a která neprošla žádným procesem přeměny.
Celková primární energie
Předpokládané celkové množství energie z přírody, které je dodáváno do budovy jednotlivými energonositeli a které neprošlo žádným procesem přeměny. Je součtem obnovitelné a neobnovitelné primární energie.
Energeticky vztažná plocha
Součet ploch všech podlaží počítaný z vnějšího rozměru budovy. Vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy. Takovými prostory jsou téměř všechny prostory v budově (vytápěné i nevytápěné, temperované, chlazené, větrané, klimatizované, osvětlované) včetně vnitřních a obvodových stěn, světlíků, jiných prostupů budovou, nevytápěných zádveří, hal apod.

Další odkazy

Žádné komentáře:

Okomentovat