pondělí 27. února 2017

Průkaz eneregetické náročnosti budovy objednávka online

PENB.pngObjednejte si Průkaz energetické náročnosti budovy (energetický štítek) od energetickyexpert.cz


Jaká je
cena Průkazu PENB ?
Cena  samostatného průkazu energetické náročnosti budovy pro rodinný dům je od 1500 Kč. Cena energetického hodnocení v rámci  žádosti o státní dotaci, jehož je PENB  integrální součástí, je od 5000 Kč.

Kdy je PENB povinný ze zákona
1) nové budov
2) větší změna stávající budovy (na více než 25% plochy teplosměnné plochy obálky budovy)
3) provedením změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v budově.
4) pro stávající budovy orgánů veřejné moci pro A > 250 m2
5) prodej a pronájem budovy nebo její ucelené části

Co je třeba k vypracování Průkazu?
Pro vypracování (výpočet) Průkazu je třeba zadat do výpočetního nástroje 3D  rozměry hodnocené budovy a je nutná znalost stavební skladby obálky budovy (okna, vnější zdi, strop, střecha, podlaha,..)

K čemu slouží energetický průkaz ?
Protokoly Vám mohou významně ušetřit před vaším rozhodnutím investovat do rekonstrukce vašeho domu, instalace tepelného čerpadla, solárních panelů a dalších obnovitelných zdrojů energie. Nezávisle na dodavateli stavebních prací auditor ekonomicky vyhodnotí reálnost návratnosti vaší investice do úspor energii.

Jaká je záruka na zhotovený audit nebo průkaz budovy?
Auditor odpovídá za objektivnost, nestrannost, pravdivost a úplnnost vypracovaných protokolů ve smyslu zákona 406 / 2000 Sb. Kontrolu dodržení těchto kritérii provádí Státní energetická inspekce.

Jaký je princip výpočtu a hodnocení budovy průkazem energetické náročnosti?
Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí energetickou náročnost budovy hodnocené a referenční a zařazuje hodnocenou budovu do energetické  třídy. Hodnocení budovy probíhá s využitím výpočtového modelu budovy při okrajových podmínkách daných TNI a ČSN. Doporučení energetického auditora stran zvýšení energetické účinnosti je zjednodušeno na jeden  návrh a realizovatelnost tohoto opatření je vyhodnocena pouze pomocí prosté doby návratnosti.

Definice  Průkazu energetické náročnosti budovy - zákon 406/2000 Sb.  (zdroj: Energetickyexpert.cz)
Průkazem energetické náročnosti se rozumí dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy a dokládá se jím plnění požadavků na snižování ENB. Povinnosti dát vypracovat PENB se týkají stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek. PENB musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně energetickým specialistou uvedeným v databázi Ministerstva průmyslu a obchodu. Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

Obsah průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol
a) účel zpracování průkazu,
b) základní informace o hodnocené budově,
c) informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech,
d) energetickou náročnost hodnocené budovy,
e) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních zdrojů energie
f) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy,
g) identifikační údaje energetického specialisty a datum vypracování průkazu.

Grafické znázornění průkazu
obsahuje zařazení budovy do klasifikačních tříd energetické náročnosti budovy,  obsahuje měrné hodnoty ukazatelů energetické náročnosti budovy vztažené na energeticky vztažnou plochu a také hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro celou budovu.

Princip výpočtu v průkazu
Hodnotí se velikost ztrát tepla obálkou budovy a energetické nároky na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, osvětlení, vlhčení a větrání. Navrhují se způsoby úspor energii těchto spotřebiču ve vaší budově. Vypočtené hodnoty se porovnávají s výsledky výpočtu pro budovu referenční,  jejíž parametry byly expertně stanoveny na úrovni zajišťující nejen úspory energii, ale i smysluplnou výši investic. Na základě výsledků výpočtu budovy hodnocené a referenční je hodnocená budova zařazena do energetické třídy  A-G. Třída energetické náročnosti  C  je ještě vyhovující.

Hodnocení ENB probíhá  na základě referenční budovy
Referenční budova je výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy.

Oprávnění
vypracovat PENB mají pouze  energetičtí specialisté auditoři - fyzické osoby (databáze Ministerstva průmyslu a obchodu) http://www.mpo-enex.cz/experti/

pátek 10. února 2017

Výpočet energetické náročnosti (budov)

Výpočet energetické náročnosti (budov)

zdroj: Energetickyexpert.cz

Legislativa
Změnové znění zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyšlo ve sbírce zákonů na podzim roku 2012 pod označením 318/2012 Sb. Od 1. dubna 2013 upravuje hodnocení vyhláška č. 78/2013 Sb. Vyhláška je prováděcí vyhláškou k §7 a §7a zákona 406/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jejíž účinnost nabývá 1. dubnem 2013. Vyhláška č. 78/2013 Sb.


Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN

Principem je řešení prostupu tepla za idealizovaných podmínek. Spotřeba energie na vytápění se hodnotí bez uvažování vlivu pasivních solárních zisků a vnitřních zdrojů tepla. Užívá se při zpracování předběžné projektové dokumentace. Výpočet tepelných ztrát budovy dle celkové tepelné charakteristiky.
Tepelná ztráta budovy:  Q z = V 0. Q cn. Δt (W)   více...Definice pojmů
Potřeba energie (tepla/chladu)
Energie potřebná na daný účel (vytápění, chlazení, příprava teplé vody…) za předpokladu 100 % účinnosti všech technických systémů. Jde o teoretickou hodnotu bez vlivu energetických ztrát v technických systémech.
Vypočtená spotřeba energie
Energie potřebná na daný účel s vlivem účinností všech technických systémů. Vypočte se z potřeby energie a zahrnuje vliv účinnosti zdrojů, distribuce a sdílení energie.
Pomocná energie
Energie potřebná pro provoz pomocných technických systémů (např. čerpadel, regulace či řízení).
Dodaná energie
Předpokládaná celková spotřeba energie na daný účel. Stanoví se jako součet vypočtené spotřeby energie a Pomocné energie. Tato hodnota se může více či méně blížit skutečné spotřebě energie v budově.
Celková dodaná energie
Součet všech dílčích dodaných energií do budovy.
Neobnovitelná primární energie
Předpokládaná neobnovitelná část energie z přírody, která je dodávána do budovy jednotlivými energonositeli a která neprošla žádným procesem přeměny.
Celková primární energie
Předpokládané celkové množství energie z přírody, které je dodáváno do budovy jednotlivými energonositeli a které neprošlo žádným procesem přeměny. Je součtem obnovitelné a neobnovitelné primární energie.
Energeticky vztažná plocha
Součet ploch všech podlaží počítaný z vnějšího rozměru budovy. Vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy. Takovými prostory jsou téměř všechny prostory v budově (vytápěné i nevytápěné, temperované, chlazené, větrané, klimatizované, osvětlované) včetně vnitřních a obvodových stěn, světlíků, jiných prostupů budovou, nevytápěných zádveří, hal apod.

Další odkazy

čtvrtek 9. února 2017

Souhrn odkazů pro energetické hodnocení investic

Průkaz energetické náročnosti budovy


Zdroj: Energetickyexpert.cz

Odpovědi na časté dotazy


Jaká je cena Průkazu na dům PENB ?
Cena  samostatného průkazu energetické náročnosti budovy pro rodinný dům je od 1500 Kč. Cena energetického hodnocení v rámci  žádosti o státní dotaci, jehož je PENB  integrální součástí, je od 5000 Kč.

Kdy je PENB povinný ze zákona
1) nové budov
2) větší změna stávající budovy (na více než 25% plochy teplosměnné plochy obálky budovy)
3) provedením změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v budově.
4) pro stávající budovy orgánů veřejné moci pro A > 250 m2
5) prodej a pronájem budovy nebo její ucelené části

Co je třeba k vypracování Průkazu?
Pro vypracování (výpočet) Průkazu je třeba zadat do výpočetního nástroje 3D  rozměry hodnocené budovy a je nutná znalost stavební skladby obálky budovy (okna, vnější zdi, strop, střecha, podlaha,..)

K čemu slouží energetický průkaz ?
Protokoly Vám mohou významně ušetřit před vaším rozhodnutím investovat do rekonstrukce vašeho domu, instalace tepelného čerpadla, solárních panelů a dalších obnovitelných zdrojů energie. Nezávisle na dodavateli stavebních prací auditor ekonomicky vyhodnotí reálnost návratnosti vaší investice do úspor energii.

Jaká je záruka na zhotovený audit nebo průkaz budovy?
Auditor odpovídá za objektivnost, nestrannost, pravdivost a úplnnost vypracovaných protokolů ve smyslu zákona 406 / 2000 Sb. Kontrolu dodržení těchto kritérii provádí Státní energetická inspekce.

Jaký je princip výpočtu a hodnocení budovy průkazem energetické náročnosti?
Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí energetickou náročnost budovy hodnocené a referenční a zařazuje hodnocenou budovu do energetické  třídy. Hodnocení budovy probíhá s využitím výpočtového modelu budovy při okrajových podmínkách daných TNI a ČSN. Doporučení energetického auditora stran zvýšení energetické účinnosti je zjednodušeno na jeden  návrh a realizovatelnost tohoto opatření je vyhodnocena pouze pomocí prosté doby návratnosti.

Definice  Průkazu energetické náročnosti budovy - zákon 406/2000 Sb.  (zdroj: Energetickyexpert.cz)
Průkazem energetické náročnosti se rozumí dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy a dokládá se jím plnění požadavků na snižování ENB. Povinnosti dát vypracovat PENB se týkají stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek. PENB musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně energetickým specialistou uvedeným v databázi Ministerstva průmyslu a obchodu. Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

Obsah průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol
a) účel zpracování průkazu,
b) základní informace o hodnocené budově,
c) informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech,
d) energetickou náročnost hodnocené budovy,
e) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních zdrojů energie
f) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy,
g) identifikační údaje energetického specialisty a datum vypracování průkazu.

Grafické znázornění průkazu
obsahuje zařazení budovy do klasifikačních tříd energetické náročnosti budovy,  obsahuje měrné hodnoty ukazatelů energetické náročnosti budovy vztažené na energeticky vztažnou plochu a také hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro celou budovu.

Princip výpočtu v průkazu
Hodnotí se velikost ztrát tepla obálkou budovy a energetické nároky na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, osvětlení, vlhčení a větrání. Navrhují se způsoby úspor energii těchto spotřebiču ve vaší budově. Vypočtené hodnoty se porovnávají s výsledky výpočtu pro budovu referenční,  jejíž parametry byly expertně stanoveny na úrovni zajišťující nejen úspory energii, ale i smysluplnou výši investic. Na základě výsledků výpočtu budovy hodnocené a referenční je hodnocená budova zařazena do energetické třídy  A-G. Třída energetické náročnosti  C  je ještě vyhovující.

Hodnocení ENB probíhá  na základě referenční budovy
Referenční budova je výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy.

Oprávnění
vypracovat PENB mají pouze  energetičtí specialisté auditoři - fyzické osoby (databáze Ministerstva průmyslu a obchodu) http://www.mpo-enex.cz/experti/

Jak získat dotaci na zateplení obálky domu


DOPORUČENÝ POSTUP  Zdroj: Energetickyexpert.cz)


1. Energetické hodnocení stavu domu před rekonstrukcí  -  vypracování Průkazu energetické náročnosti včetně posouzení dimenzování a ekologické třídy stávajícího zdroje tepla (kotel)  (energetický specialista od 3000 Kč / dům)
2. Energetického hodnocení pro nový navržený stav -  vypracování Průkazu energetické náročnosti.
Vypracování návrhů opatření na snížení energetické náročnosti stávajícího domu v souladu s požadavky na splněním podmínek pro jednotlivé výše dotace a v případě potřeby (požadavek dotačního programu) stanovení  typu a jmenovitého výkonu nového ekologického zdroje tepla (energetický specialista od 3000 Kč / dům)
3. Výpočet maximální možné dotace na zateplení domu z plošných výměr rekonstruovaných ploch domu a max. částek garantovaných dotačním programem. Dotace poskytovaná na práci energetického specialisty, projektanta a stavební dozor je max. 7,5 % z uznatelných nákladů rekonstrukce (energetický specialista cena dohodou)
4. Ekonomické vyhodnocení navržených opatření pro snížení energetické náročnosti domu vč. stanovení doporučené maximální velikosti investice do rekonstrukce (čistá současná hodnota investice NPV = 0 ; doba návratrnosti 11 let a cash flow dané úsporou výdajů na energie vlivem zateplení objektu. energetický specialista cena dohodou)
5. Vypracování projektové dokumentace zateplení  domu splňující tepelně-izolační vlastnosti obálky budovy stanovené energetickým specialistou (autorizovaný projektant - pozemní stavby od 10 000 Kč / dům)
6. Rozpočet stavby/rekonstrukce  - Projektová dokumentace  může na žádost klienta obsahovat rozpočet stavby -  není součástí žádosti o dotaci (autorizovaný projektant - pozemní stavby od 3000 Kč / dům)
7. Výběrové řízení na dodavatele stavby a případně též na nový zdroj tepla  ze Seznamu odborných dodavatelů programu Nová Zelená úsporám (investor & energetický specialista & projektant)
8. Realizace rekonstrukce domu v souladu s projektovou dokumentací (oprávněná stavební firma)
9. Řádné předání dokončené stavby v souladu s projektovou dokumentací (investor & stavební dozor & stavební firma)
10. Proplacení faktur na rekonstrukci domu (investor)
11. Vypracování Průkazu energetické náročnosti domu po rekonstrukci, protokolů výpočtů, vyplnění Krycího listu žádosti o dotaci, stanovení uznatelných nákladů. (energetický specialista cena od 4000 Kč)
12. Vlastní žádost o státní dotaci se podává elektronicky (energetický specialista & žadatel) a osobně (investor=žadatel) na krajském pracovišti státního fondu životního prostředí

Jak získat kotlikovou dotaci

Jak získat kotlíkovou dotaci a další dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (zdroj: Energetickyexpert.cz)

Oficiální název dotace
Operačního programu Životní prostředí, PO 2, specifický cíl 2.1

Pro koho a na co je dotace určena
Dotace pouze pro fyzické osoby a rodinný dům.
Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:
- tepelné čerpadlo,
- kotel na pevná paliva,
- plynový kondenzační kotel,
- instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
- „mikro“ energetická opatření

DOPORUČENÍ
Pro usnadnění podání žádosti (bez front) na krajském úřadu doporučuji zřízení datové schránky fyzické osoby na libovolném Czech pointu (200 Kč.)

Obsah žádosti o dotaci (lze podat přes datovou schránku)
a)  Fotodokumentace odstranění starého kotle/kamen a potvrzení o jeho likvidaci. Likvidace kotle znamená samotný odvoz znehodnoceného kotle do sběrných surovin, které vystaví doklad o likvidaci.
b)  Fotodokumentace připojeného nového kotle (u kotle na pevná paliva s ručním přikládáním –  fotodokumentace akumulační nádoby).
c) Fotodokumentace instalace opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (fotodokumentace před i po realizaci akce, doklady za materiál). Práce si může žadatel v rámci mikroopatření provést svépomocí.
d) Účetní doklady vztahující se k uznatelným nákladům (faktura s dokladem o zaplacení).
Označení účetních dokladů
V souladu s dotačním programem je stanovena povinnost žadatele označit originály i kopie účetních dokladů názvem a číslem dotačního projektu
Název projektu:         Výměna kotlů – “název kraje”
Registrační číslo projektu:     CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000006  
Faktura musí být opatřena originálním podpisem příjemce (všechny doklady se odevzdávají v kopii). Faktura musí obsahovat rozpočítané jednotlivé položky. (nový kotel, materiál a práce na provedení mikroenegetického opatření, návrh mikroenergetického opatření od energetického specialisty)
e) Protokol o uvedení nového zdroje tepla do provozu (tento protokol musí obsahovat identifikační údaje o žadateli, nemovitosti, ve které je kotel instalován, technické údaje kotle a datum, kdy byl kotel uveden do trvalého provozu). Jedná se o otopnou a tlakovou zkoušku.
- Kopii dokladu o proškolení firmy-fyzické osoby, která instaluje nový tepelný zdroj
- Doklad o proškolení výrobcem (dovozcem) tepelného zdroje
- Doklad o profesní kvalifikaci osob oprávněných instalovat zařízení z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Kamnář montér kamen na biomasu (36-117-H) , https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1036/hodnotici-standard
http://www.topenaridotace.cz/topenari.  Nový zdroj vytápění musí být uveden v seznamu výrobků a technologií
( Státním fond životního prostředí ČR na https://svt.sfzp.cz/ - nutno uvest  kód kotle SVT
g) Kopii smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele (příjemce dotace) u peněžního ústavu nebo písemné
h) Potvrzení peněžního ústavu o vedení účtu. Pro vyplacení dotace musí mít žadatel zřízen svůj vlastní účet, dispoziční právo není dostačující. Účet nemůže být veden na jinou osobu.
i) Kopie bankovních výpisů vztahujících se k uznatelných nákladům (v případě bezhotovostních plateb) nebo příjmové pokladní doklady vztahující se k uznatelným nákladům (v případě platby v hotovosti)
j) Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav dané nemovitosti evidované v katastru nemovitostí. Tento Výpis nesmí být starší 3 měsíců k datu podání Žádosti.

Další doklady požadované státním fondem životního prostředí a krajským úřadem

Vyplněná žádost o poskytnutí kotlíkové dotace

Kotlíková dotace upřesnění
Součástí technické části žádosti je i posouzení  Mikro-energetických opatření energetickým specialistou ..více
Základní pravidla pro získání Kotlíkové dotace si lze přečíst  zde
Odpovědi na časté otázky si můžete přečíst  zde

Kotlíkové dotace - výběr nejdůležitějšího
  • Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech.
  • Veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.
  • Pokud dům nesplňuje min. energetickou třídu C, je nutné realizovat některá stanovená mikro-energetická opatření.
  • Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.
  • Výše dotace je od 70 do 85 %, maximální uznatelné náklady jsou 150 tis. Kč.
  • Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. července 2015.
  • Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace.

Technická část žádosti
a) Průkaz energetické náročnosti budovy  (PENB prokazuje že,  energetická náročnost  budovy je A-C  nebo že  je  současně podávána žádost o dotaci a realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy v programu Nová zelená úsporám)

b)  Mikro energetického opatření - pokud budova ve které dochází k výměně zdroje tepla nesplňuje třídu energetické náročnosti A-C,  je třeba provést tkzv. mikro energetická opatření  ( finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (zateplení střechy nebo půdních prostor;  zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy; dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda); oprava fasády– eliminace tepelných mostů; oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří); dílčí výměna oken; výměna vstupních a balkonových dveří; instalace těsnění oken a dveří a  dodatečná montáž prahů vstupních dveří; výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla). Typ  vybraného opatření  musí potvrdit energetický specialista s oprávněním  pro energetické audity a posudky.

Na co je dotace určena (způsobilé výdaje)
1)  služby energetického specialisty (vypracuje průkaz energetické náročnosti budovy;
2) posouzení mikro úsporných opatření energetickým specialistou (požadována jeho kvalifikace pro  zpracování energetického auditu a energetického posudku)
3) realizace mikro energetických opatření   (max. 20 tis. Kč)
4) výměna zdroje  tepla včetně nákladů na jeho instalaci
-kotel na pevná paliva,
-plynový kondenzační kotel
-tepelné čerpadlo,
-instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV
5)  rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest a dodávka a instalace akumulační nádoby
6)  projektová dokumentace

Formální podmínky poskytnutí dotace
a) Podporu na výměnu zdroje tepla je požadována pro rodinný dům  RD na území daného kraje
b) RD  je v současné době převážně vytápěn kotlem na pevná paliva (dokladováno fotodokumentací stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedením  jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.),  materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu; prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu)
c) zdroj tepla zvolen ze specifikace v programovém dokumentu,  tedy jedná se o zdroj tepla splňují požadavky na EKODESIGN
d) provedena pouze výměna jednoho stávajícího zdroje za jeden nový zdroj, který plní funkci hlavního zdroje vytápění.
e) Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle a kamna na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla) provedla  pouze osoba oprávněná, která je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků .
f) doložen písemný souhlas spoluvlastníků domu a  vlastníka stavebního pozemku

Kde se  žádá
Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany.

Výše dotace
Mikro energetické opatření  max 20000 Kč
Kotel výhradně na uhlí   70 %
Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) 75 %
Plynový kondenzační kotel 75 %
Kotle výhradně na biomasu 80 %
Tepelné čerpadlo    80 %
+ dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)  ( 15–30 %  spolufinancováno prostředky žadatele, resp. konečného uživatele). V kombinaci s výměnou zdroje tepla na vytápění bude umožněno realizovat instalaci solární termické soustavy, která bude splňovat dané požadavky účinnosti.

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč

Co není předmětem podpory
-výměna stávajícího plynového kotle
-výměna kamen, krbových kamen, krbu, a to i v případě napojení na otopnou soustavu,
-výměna kotle na pevná paliva s automatickým přikládáním
-výměna kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu
-výměna zdroje tepla v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů ZÚ, NZÚ nebo ze společných  programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP)
-výměna zdrojů v panelových domech, objektech určených k rekreaci, bytových domech o více než třech bytových jednotkách
-výměna zdroje v objektu ve vlastnictví právnických osob
-výměna zdroje v objektech převážně určených k podnikání
-výměna kotle na pevná paliva za elektrokotel